ONZE VERKOOPSVOORWAARDEN

  •  BETALING DIENT ZONDER OPSCHORTING OF VERREKENING TE GESCHIEDEN BINNEN UITERLIJK 14 DAGEN DOOR OVERSCHRIJVING VAN HET VERSCHULDIGDE BEDRAG OP BE46 1030 6374 5236 TEN NAME VAN IDS-APHRODITE BV TE ZWIJNDRECHT.
  • DOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE BETALINGSTERMIJN IS DE WEDERPARTIJ VAN RECHTSWEGE IN VERZUIM, ZONDER DAT EEN INGEBREKESTELLING IS VEREIST. DE WEDERPARTIJ IS ALSDAN EEN RENTE VERSCHULDIGD VAN 2%, TENZIJ DE TEGENPARTIJ EEN PARTICULIER IS IN WELK GEVAL DE WETTELIJKE RENTE IS VERSCHULDIGD. ZODRA DE WEDERPARTIJ IN VERZUIM KOMT TE VERKEREN, WORDEN ALLE (TOEKOMSTIGE) VORDERINGEN VAN "IDS-APHRODITE BV" OP DE WEDERPARTIJ ONMIDDELLIJK OPEISBAAR EN TREEDT OOK TEN AANZIEN VAN DIE VORDERINGEN HET VERZUIM IN ZONDER INGEBREKESTELLING OF ANDERE VOORAFGAANDE VERKLARING IN DE ZIN VAN ART. 6:80 E.V. BW.
  • "IDS-APHRODITE BV" IS IN DIT GEVAL BEVOEGD OM ZIJN/HAAR VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN ENIGE MET DE WEDERPARTIJ GESLOTEN OVEREENKOMST OP TE SCHORTEN TOTDAT ALSNOG VOLLEDIGE BETALING VAN ALLE OPEISBARE VORDERINGEN IS ONTVANGEN.
  • BIJ LAATTIJDIGE ANNULATIE T.T.Z. BINNEN DE 2 WERKDAGEN VOORAFGAAND, ZAL DE EERSTE CURSUSDAG (8 UUR), ALSNOG VOLLEDIG WORDEN AANGEREKEND.
  • INDIEN DE WEDERPARTIJ IN VERZUIM IS MET DE (TIJDIGE) NAKOMING VAN ENIGE (BETALINGS)VERPLICHTING, DAN KOMEN, NAAST DE HOOFDSOM EN RENTE ALLE KOSTEN TER VERKRIJGING VAN VOLDOENING BUITEN RECHTE, VOOR REKENING VAN DE WEDERPARTIJ. DE BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN BEDRAGEN TEN MINSTE 15% VAN DE VERSCHULDIGDE HOOFDSOM MET EEN MINIMUM VAN 150 €, EXCLUSIEF BTW, TENZIJ DE WEDERPARTIJ EEN PARTICULIER IS IN WELK GEVAL DE INCASSOKOSTEN WORDEN BEGROOT CONFORM HET BESLUIT:"VERGOEDING VOOR BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN".
  • IN GEVAL VAN LIQUIDATIE, FAILLISSEMENT WEDERPARTIJ OF WANNEER TOEPASSING VAN DE SCHULDSANERINGSREGELING TEN AANZIEN VAN WEDERPARTIJ WORDT UITGESPROKEN, OF WANNEER ER BESLAG TEN LASTE VAN DE WEDERPARTIJ WORDT GELEGD, ALSMEDE IN GEVAL VAN OVERMACHT, WORDEN ALLE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ UIT HOOFDE VAN ENIGE OVEREENKOMST ONMIDDELLIJK OPEISBAAR. "IDS-APHRODITE BV" IS ALSDAN BEVOEGD OM DE UITVOERING VAN ENIGE MET DE WEDERPARTIJ GESLOTEN ARBEIDSOVEREENKOMST OP TE SCHORTEN DAN WEL OVER TE GAAN TOT ONTBINDING VAN DIE OVEREENKOMST.
  • DE RECHTER TE ANTWERPEN IS BIJ UITSLUITING BEVOEGD OM VAN ALLE GESCHILLEN DIE MOCHTEN ONTSTAAN TUSSEN DE WEDERPARTIJ EN "IDS-APHRODITE BV" KENNIS TE NEMEN. "IDS-APHRODITE BV" BLIJFT ECHTER BEVOEGD HET GESCHIL AANHANGIG TE MAKEN BIJ DE BEVOEGDE RECHTER VAN DE WOONPLAATS VAN DE WEDERPARTIJ.